Usmernenie HO MZSR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast o postupoch pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19

 1. Homepage
 2. Odborné usmernenia, odporúčania a algoritmy
 3. COVID
 4. Usmernenie HO MZSR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast o postupoch pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19

Usmernenie HO MZSR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast o postupoch pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19

Usmernenie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast o postupoch pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19 (ďalej len „Usmernenie“) účinné od 1.10.2020.

Na stiahnutie tu: Metodické usmernenie HO MZ SR pre VLDD_1.10.2020

V súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19 platia usmernenia, ktoré sa dotknú práce pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast (ďalej len „primárny pediater“).

Primárni pediatri poskytujú zdravotnú starostlivosť v ordinačných hodinách schválených príslušným samosprávnym krajom.

1. Preventívnu a kuratívnu zdravotnú starostlivosť poskytujú deťom a dorastu (ďalej len „dieťa“) v plnom rozsahu pri súčasnom dodržiavaní protiepidemických opatrení pre zabránenie šírenia infekčných ochorení a ohrozenia zdravia detí, ich zákonných zástupcov a zdravotníckych pracovníkov. Vykonávajú všetky potrebné vyšetrenia, vystavujú všetky potvrdenia stanovené zákonnými normami.

2. V rámci manažmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti deťom sa dodržiava bariérová protiepidemická ochrana   tak,    aby    do    čakárne,    pokiaľ    je    to    možné,    vstupovali    deti   a ich rodičia po predchádzajúcom telefonickom alebo inom dohovore s ich primárnym pediatrom alebo ním poverenou osobou. Je žiaduce, aby bol minimalizovaný kontakt s osobami bez dôkladnej epidemiologickej a osobnej anamnézy, preto je vhodné, aby každé dieťa/zákonný zástupca, ktorý potrebuje vyšetrenie pre zdravotný problém alebo konzultáciu, kontaktoval svojho primárneho pediatra telefonicky alebo inou dištančnou formou, ešte pred rozhodnutím navštíviť ambulanciu. Cieľom je zabezpečenie epidemiologického triedenia a klinického posúdenia. Optimálnym je objednávanie detí na konkrétny termín tak, aby nedochádzalo k prítomnosti viac než troch detí (vrátane sprevádzajúcej osoby) v čakárni súčasne (jeden prichádza, jeden odchádza, jeden čaká na vyšetrenie). Pre objednávanie  do  ambulancií je  vhodný telefonický  kontakt  (vrátane  SMS  alebo  komunikácie s použitím aplikácií) alebo videokomunikácia alebo e-mailová komunikácia, ak je k dispozícii aj online objednávkový systém. Dôležitá je pravidelná kontrola priestorov čakárne, aby sa minimalizovala kumulácia osôb.

3. U všetkých detí, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť – vyšetrenie v ambulancii (kuratíva), zdravotnícky pracovník najskôr vykoná epidemiologické triedenie/tiráž na základe „triediacich otázok“:

 • Docestovalo Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba žijúca v spoločnej domácnosti za ostatných 14 dní z rizikovej krajiny?
 • Bolo Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba v kontakte s osobou s potvrdenou infekciou koronavírusom alebo podozrivou z infekcie koronavírusom v ostatných 14 dňoch?
 • Je Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba v karanténe?
 • Má Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba príznaky infekcie dýchacích ciest, u detí do jedného roka hnačku alebo vracanie?

3.1. V prípade komunitného  šírenia  sú  všetky  deti  s príznakmi  respiračnej  infekcie, dojčatá  aj s gastrointestinálnymi príznakmi, podozrivé z infekčného ochorenia COVID-19.

3.2. Primárny pediater v rámci poskytovania zdravotnej  starostlivosti  vykoná  podrobnú  anamnézu a klinické posúdenie, na základe ktorých určí ďalší postup. Deťom, u ktorých vzhľadom na charakter a intenzitu príznakov primárny pediater usúdi, že ich zdravotný stav si nevyžaduje osobné klinické vyšetrenie, a nie je prítomné dôvodné podozrenie na ochorenie COVID-19, odporúča symptomatickú liečbu, využíva rôzne formy dištančnej medicíny, predpisuje e-recepty. Odporúča telefonicky kontaktovať ambulanciu v prípade zhoršenia zdravotného stavu alebo aktívne telefonuje a kontrolujte zdravotný stav dieťaťa. Ak si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobné klinické vyšetrenie, primárny pediater stanovuje termín návštevy v ambulancii. Pri vyšetrení sa odporúča minimalizovať kontakt zdravotníckych pracovníkov so sprevádzajúcimi osobami: dieťa a jeden zákonný zástupca môžu vstúpiť len s bariérovou ochranou tváre (rúško, v krajnom prípade šatka a pod., zákonný zástupca a dieťa pri vyšetrení nesmú používať respirátor s výdychovým ventilom). Ak sa preukáže, že má sprevádzajúca osoba respiračnú infekciu, nie je vhodné, aby vstupovala do priestorov ambulancie. Pri vstupe do ambulancie sestra dohliadne na dôkladné umytie si rúk podľa poučenia alebo sa aplikuje alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky. Pri vyšetrení zdravotnícki pracovníci používajú ochranné prostriedky bariérovej ochrany podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Opatrenia ÚVZ SR“) prípadne štandardného postupu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“). Po vyšetrení sa vykonáva dôkladná dezinfekcia povrchov podľa epidemiologických usmernení. Ak lekár v rámci dištančného posúdenia na základe osobnej anamnézy a príznakov identifikuje možnosť ohrozenia života alebo závažného poškodenia zdravia dieťaťa, kontaktuje linku č. 155 a zabezpečí neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

3.3. Ak na základe pozitívnej anamnézy a prítomnosti klinických príznakov primárny pediater vysloví u dieťaťa dôvodné podozrenie na ochorenie COVID-19, indikujeme testovanie priamo cez web aplikáciu ISZI http://www.nczisk.sk/Web_aplikacia_ISZI/Pages/default.aspx alebo cez elektronický vstup Moje ezdravie https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/moje-ezdravie alebo  www.korona.gov.sk .

3.3.1. Ak je výsledok testovania negatívny, a dieťa nevyžaduje osobné klinické vyšetrenie, primárny pediater poskytuje zdravotnú starostlivosť formou telemedicíny. Ak si dieťa vyžaduje osobné klinické vyšetrenie, postupuje sa štandardným spôsobom.

3.3.2. Ak je výsledok testovania zatiaľ nedostupný, a zdravotný stav dieťa si nevyžaduje osobné klinické vyšetrenie, primárny pediater poskytuje zdravotnú starostlivosť formou telemedicíny. Ak si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobné klinické vyšetrenie, primárny pediater vyšetrí dieťa za prísnych protiepidemických opatrení, optimálne na konci ordinačných hodín. Pri vyšetrení použije kompletné ochranné pomôcky – respirátor minimálne FFP2, okuliare/štít, rukavice, plášť, pokrývka hlavy podľa Opatrenia ÚVZ SR prípadne štandardného postupu MZ SR. Následne sa vykoná dôkladná dezinfekcia priestorov a vybavenia. Ak primárny pediater zdravotnú starostlivosť o dieťa manažuje dištančne – pravidelne denne telefonicky kontroluje jeho zdravotný stav a určuje liečbu. Priebežne vykonáva záznamy do zdravotnej dokumentácie dieťaťa.

3.3.3. Ak sa zdravotný stav dieťaťa s pozitívnym alebo pravdepodobným infekčným ochorením COVID-19 zhoršuje a vyžaduje si poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti, primárny pediater po telefonickom dohovore odosiela dieťa na pracovisko infektológie. Zákonný zástupca na prevoz dieťaťa na pracovisko infektológie využíva vlastnú dopravu alebo primárny pediater zabezpečí prevoz zdravotnou prepravnou službou s upozornením, že ide o prevoz infekčného pacienta. Ak sa zdravotný stav dieťaťa zhorší mimo ordinačných hodín primárneho pediatra, zákonný zástupca dieťaťa kontaktuje krajské operačné stredisko  – RZP (zákonných zástupcov je nutné poučiť, že     v tomto prípade NIKDY nesmie dieťa navštíviť ambulantnú pohotovostnú službu alebo oddelenia urgentného príjmu.

3.3.4. Ak zmluvný primárny pediater dieťaťa spadá do rizikovej skupiny osôb vzhľadom na vek (viac ako 65 rokov) alebo má závažné chronické ochorenie, a zdravotný stav dieťaťa pozitívneho alebo pravdepodobne pozitívneho na ochorenie COVID-19 si vyžaduje vykonať osobné klinické vyšetrenia, odporúča sa primárnemu pediatrovi dohodnúť sa na spolupráci s iným primárnym pediatrom, ktorý dieťa vyšetrí, prípadne kontaktuje dostupné infektologické pracovisko. (Na infektologické pracovisko odosiela dieťa hore uvedeným spôsobom a po dohovore.) Zastupujúci primárny pediater o vykonanej konzultácii, vyšetrení alebo odoslaní dieťaťa nevyhnutne vyhotovuje záznam pre založenie do dokumentácie dieťaťa u jeho zmluvného primárneho

3.3.5. Predoperačné vyšetrenia u detí vykonáva zmluvný primárny pediater v rovnakom režime, ako tomu bolo pred prijatím protiepidemiologických opatrení. Pred elektívnym operačným výkonom alebo diagnostickým zdravotným výkonom v celkovej anestézii nie je u detí indikovaný PCR test na COVID-19. Ak zdravotnícke zariadenie pred týmto zdravotným výkonom vyžaduje takéto vyšetrenie, realizuje ho vo vlastnej réžii.

3.3.6. V rámci prevádzky ambulancie je dôležité dbať na zvýšenú hygienu podľa Opatrenia ÚVZ SR prípadne štandardného postupu MZ SR. Mať k dispozícii osobitne vyhradenú nádobu na infekčný odpad, dezinfikovať miesta,  kde  dochádza k častému  styku  detí/zákonných  zástupcov a zdravotníckych pracovníkov, ako sú kľučky, operadlá a bočnice stoličiek, Vhodné je často vetrať priestory ambulancie i čakární.

3.3.7. Zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov je mimo núdzového stavu v kompetencii poskytovateľa zdravotnej

4. Primárni pediatri vykonávajú všetky preventívne prehliadky, povinné a nepovinné očkovania, dodržiavajúc protiepidemické opatrenia:

4.1. Na preventívnu prehliadku sa dieťa pozýva vopred IBA dištančne, napr. telefonicky alebo elektronicky, pričom pozývajúci zdravotnícky pracovník vykoná epidemiologickú triáž, položí zákonnému zástupcovi triediace otázky:

I. Docestovalo Vaše dieťa, Vy alebo iná  Vám  blízka  osoba  žijúca  v  spoločnej  domácnosti za ostatných 14 dní zo zahraničia?
II. Bolo Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba v kontakte s osobou s potvrdenou alebo podozrivou z infekcie koronavírusom v priebehu ostatných 14 dní?
III. Je Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba v nariadenej karanténe?
IV. Má Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest alebo horúčku teraz alebo za posledných 14 dní?

4.2. Ak sú odpovede na všetky vyššie uvedené otázky negatívne, dieťa sa pozýva na preventívnu prehliadku na   dohodnutý   termín.   Zákonný   zástupca   alebo    dieťa   sú   súčasne   informovaní  o nevyhnutnosti preobjednania termínu, ak sa u nich alebo u blízkych osôb objaví zvýšená teplota alebo horúčka, u dojčaťa hnačka alebo iné príznaky ochorenia gastrointestinálneho traktu, alebo ak sa zmení odpoveď na niektorú triediacu otázku na kladnú. V rámci preventívnej prehliadky do ambulancie prichádza   s dieťaťom   vždy    len    jeden zákonný    zástupca    s    ochrannou    bariérou    tváre    a vydezinfikovanými rukami. Pre dojčatá si prinesie vlastné jednorazové podložky. Primárny pediater pracuje so základnými ochrannými prostriedkami (minimálne rúško a rukavice). Preventívnu prehliadku vykoná podľa štandardného postupu. Ak u dieťaťa nezistí dočasnú alebo trvalú kontraindikáciu očkovania, vykoná príslušné očkovanie (povinné aj odporúčané). Zdravotnícky pracovník pravidelne dezinfikuje pracovisko. S odpadom naložia zdravotnícki pracovníci podľa Opatrenia ÚVZ

4.3. Ak je niektorá z triediacich otázok pozitívna, preventívna prehliadka a očkovanie je odložené o 14 dní, kedy sa vykoná nové epidemiologické triedenie. Ak sa vylúči ochorenie COVID -19, pokračuje sa v preventívnej starostlivosti ako u dieťaťa bez epidemiologického

4.4. Ak jeden alebo obaja zákonní zástupcovia prípadne im blízke osoby žijúce v jednej  domácnosti  a  patria  do  skupiny  „pendlerov“,  j.  denne   dochádzajú   do   práce,   je   k   nim   pristupované ako k ostatným slovenským občanom – t.j. prvá triediaca otázka je považovaná za negatívnu. V prípade niektorých profesií, ktoré majú výnimku z nariadených opatrení – napríklad šoféri kamiónov, opatrovateľky alebo sezónni robotníci, považuje sa za optimálne dodržanie 14 dňového intervalu od ich návratu zo zahraničia, ak je to možné.

4.5. S cieľom minimalizovať možnosť prenosu infekčných ochorení sa odporúča priestorové alebo časové oddelenie poskytovania liečebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti.

4.6. Vyšetrenie v domácom prostredí sa považuje za rizikovejšie ako v ambulancii. V domácom prostredí sa vykonáva po dôkladnom vylúčení epidemiologického

4.7. Zdravotnícki pracovníci pri práci používajú osobné ochranné prostriedky (rúško a jednorazové rukavice).

5. Testovanie na COVID-19: Indikácie sa riadia podľa Klinického protokolu indikácií testovania PCR na dôkaz SARS-CoV-2. Testovanie u detí sa indikuje ak je prítomná pozitívna epidemiologická anamnéza (návrat zo zahraničia, hromadné podujatie, rizikové správanie v rizikovom regióne, úzky kontakt s podozrivým alebo potvrdeným prípadom) a pri súčasnej prítomnosti klinických príznakov, ktoré sa vyskytujú pri ochorení COVID-19 (najmä respiračné príznaky, u detí do roka života prítomnosť príznakov zo strany gastrointestinálneho traktu). Pri neprítomnosti pozitívnej epidemiologickej anamnézy posudzuje primárny pediater klinické príznaky: ak nie je možné klinický stav vysvetliť inou pravdepodobnou etiológiou, je testovanie indikované. Dieťa s pozitívnou epidemiologickou anamnézou bez klinických príznakov primárny pediater  pravidelne monitoruje počas 10 dní od úzkeho kontaktu   s pozitívnym alebo podozrivým prípadom ochorenia COVID-19 alebo od návratu z rizikovej Pri objavení sa klinických príznakov indikuje testovanie. Testovanie nie je indikované pri obavách zákonných  zástupcov/detí,  pri  bežných  kontaktoch  s ochorením  COVID-19.  Ak  sa  s dieťaťom    v spoločnej domácnosti nachádza riziková osoba staršia ako 65 rokov alebo so závažným chronickým ochorením, testovanie sa indikuje pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze aj bez klinických príznakov.
Ak je dieťaťu vystavený COVID – pas a je testované, aicky je evidované na príslušnom RÚVZ.
Ak je test pozitívny, RÚVZ dieťa/rodiča kontaktuje. V prípade, že je testovanie pozitívne a dieťa/rodič nie sú kontaktovaní zo strany RÚVZ, primárny pediater informuje RÚVZ o pozitívnom prípade.

5.1. Pri karanténnych opatreniach v školách a iných školských zariadeniach je manažment vyhľadávania kontaktov a indikácie testovania v kompetencii RÚVZ. V prípade, že primárnemu pediatrovi telefonicky nahlási dieťa/zákonný zástupca podozrenie na infekčné ochorenie COVID-19 u dieťaťa, ktorému RÚVZ indikoval testovanie resp. test bol vykonaný, primárny pediater údaje zaznamená do zdravotnej dokumentácie dieťaťa, informuje  sa  o jeho  zdravotnom  stave  a príznakoch.  Dohodne  si s dieťaťom/rodičom pravidelnú komunikáciu a monitorovanie zdravotného stavu podľa Komunikácia sa zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie dieťaťa. Dieťa/zákonný zástupca sú poučení, že výsledok testovania musia bezodkladne nahlásiť primárnemu pediatrovi pre prípad, že lekár nebude kontaktovaný zo strany RÚVZ ohľadne výsledkov. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak RÚVZ nariadi dieťaťu karanténu.

5.2. Testovanie detí    označených    ako    úzky    kontakt     potvrdeného     ochorenia COVID-19 (napr. žijú v spoločnej domácnosti), a nemajú klinické príznaky, nie je aicky indikované, rozhoduje RÚVZ. Nariadená je 10 dňová karanténa pre celú domácnosť. Povinnosťou dieťaťa/zákonného zástupcu je nahlásiť skutočnosť primárnemu pediatrovi. Ten aktívne sleduje zdravotný stav dieťaťa Monitorovanie zdravotného stavu dieťaťa zaznamenáva primárny pediater do jeho zdravotnej dokumentácie. Ak sa u dieťaťa vyskytnú klinické príznaky charakteristické pre ochorenie COVID-19, zdravotný stav dieťaťa manažuje telemedicínou. Ak sa u dieťaťa zhoršuje zdravotný stav, dieťa indikuje na testovanie (je mu vystavený COVID – pas). Ďalej sa postupuje podľa bodu 3.3. V prípade, že v spoločnej domácnosti žije senior nad 65 rokov alebo osoba so závažným chronickým ochorením, primárny pediater objednáva dieťa na test aj bez prítomnosti klinických príznakov alebo s miernymi príznakmi, najskôr 5. deň po úzkom kontakte.

5.3. Testovanie dieťaťa bez klinických príznakov označeného za úzky kontakt potvrdeného ochorenia COVID-19, s ktorým nežije v spoločnej domácnosti, nie je indikované, ak RÚVZ nerozhodne inak. Dieťaťu sa nariaďuje 10 dňová karanténa a primárny pediater aktívne monitoruje jeho zdravotný Ak sa manifestujú klinické príznaky, primárny pediater dieťaťu vystaví COVID – pas. Ak v spoločnej domácnosti žije senior nad 65 rokov alebo osoba so závažným chronickým ochorením, dieťa sa testuje aj bez  prítomnosti  klinických  príznakov.  Izolácia  nie  je  nariadená  osobám,  žijúcim  s dieťaťom  v spoločnej domácnosti (ak RÚVZ nerozhodne inak), ale bolo by žiaduce, aby všetci členovia domácnosti minimalizovali kontakty s osobami v riziku ťažkého priebehu infekcie.

5.4. Ak dieťa, ktoré  bolo  v kontakte  s úzkym  kontaktom  potvrdeného  prípadu  ochorenia  COVID – 19 počas čakania na testovanie alebo výsledky predmetnej osoby nenavštevuje školské zariadenie, kým nie je preukázané, že výsledok testu osoby je negatívny. Ak je výsledok pozitívny, stáva sa dieťa úzkym kontaktom a bude kontaktované RÚVZ v rámci vyhľadávania Primárny pediater bude v prípade, že RÚVZ dieťa/zákonného zástupcu nekontaktuje, postupovať podľa bodu 5.2. alebo 5.3.

5.5. COVID-pas môže vystaviť primárny pediater cez aplikáciu Moje ezdravie alebo na stránke www.old.korona.sk alebo priamo cez web aplikáciu ISZI. V prípade, že je potrebná konzultácia môže primárny pediater kontaktovať priamo NCZI na tel. čísle, ktoré je určené všeobecným lekárom v prvom kontakte (00421 2 3235 3020).

5.6. Testovanie u detí do 10 rokov sa vykonáva výterom z orofaryngu, pre sťažený odber nie je nevyhnutné vykonávať ster z nazofaryngu. Ak pre nespoluprácu dieťaťa pri odbere nie je možné test vykonať  (pri  podozrivých  neotestovaných  deťoch)  nevyhnutne  sa  k dieťaťu  pristupuje  ako   s potvrdenou infekciou.

6. Potvrdenia do škôl: Nikdy sme neboli tak blízko k optimálnemu stavu, kedy bude v spoločnosti všeobecne akceptovaný fakt, že za dochádzku do školy a za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný jedine zákonný zástupca. V čase trvania pandémie primárny pediater nemusí schvaľovať, respektíve „kontrolovať“ každodennú školskú dochádzku prostredníctvom vydávaní rôznych potvrdení, ktoré nesúvisia s poskytovaním zdravotnej  starostlivosti. Záleží teraz na primárnych pediatroch, ako budú pristupovať k neodôvodneným požiadavkám zo strany zákonných zástupcov alebo školských zariadení.

 • Potvrdenia, ktoré primárny pediater vydáva zahŕňajú:
  • potvrdenie zmluvného primárneho pediatra dieťaťa na účely posúdenia nároku na príspevok pri narodení dieťaťa (potvrdenie o dožití 28 dní),
  • potvrdenie o spôsobilosti navštevovať  predškolské  zariadenia  pri  prvom  nástupe do škôlky – táto spôsobilosť sa týka celkového zdravotného stavu dieťaťa vrátane povinného očkovania, alergií, dietetických obmedzení a pod., nehodnotí aktuálny zdravotný stav z hľadiska infekčnosti,
  • potvrdenie o spôsobilosti študovať na strednej alebo vysokej škole – je to neprítomnosť takých zdravotných stavov, ktoré by bránili adolescentovi študovať, nevyjadruje sa k aktuálnemu zdravotnému stavu z hľadiska infekčnosti,
  • potvrdenie o spôsobilosti zúčastniť sa výchovnovzdelávacích akcií (školy v prírode, tábory, plavecké výcviky).  Hodnotí  celkovú  spôsobilosť  dieťaťa,  nie  aktuálny  zdravotný  stav z hľadiska infekčnosti,
  • potvrdenie o spôsobilosti na prácu alebo brigádu a ,
  • potvrdenie o spôsobilosti pre prácu s epidemiologickým rizikom (potravinárstvo, práca s potravinami),
  • potvrdenia o spôsobilosti viesť motorové vozidlo,
  • potvrdenie o zdravotnom  stave   pred   nástupom  na   kúpeľnú  liečbu   (keďže   ide  o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, primárny pediater sa vyjadruje k aktuálnemu zdravotnému stavu vrátane prítomnosti príznakov akútnej infekcie),
  • potvrdenie o chorobe: počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou vydáva primárny pediater „Potvrdenie o chorobe“, ktorá trvala viac ako 5 dni, vydáva sa na účely škôl aj materských škôl. To však neznamená, že každé dieťa, ktoré ochorie, vyžaduje fyzikálne vyšetrenie alebo ošetrenie lekárom. Spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti je v kompetencii ošetrujúceho primárneho pediatra, využívajú sa všetky vhodné formy dištančného poskytovania zdravotnej starostlivosti. Primárny pediater nepotvrdzuje neprítomnosť infekcie. Potvrdzuje dĺžku trvania choroby, vyžadujúcej dočasné prerušenie školskej dochádzky. Pri každom nástupe do školského zariadenia vypisuje zákonný zástupca/plnoletý pacient Vyhlásenie  zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (podrobne tu).
 • Primárny pediater nevydáva:
  • potvrdenia o spôsobilosti nastúpiť do kolektívu od nového školského roka – zákonný zástupca vypĺňa Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka,
  • potvrdenie o spôsobilosti opäť nastúpiť do kolektívu po neprítomnosti kvôli chorobe akejkoľvek dĺžky liečenia (vydáva Potvrdenie o chorobe pri neprítomnosti viac ako 5 dní podľa bodu 6.1.9.),
  • potvrdenie o zdraví, o bezinfekčnosti,
  • potvrdenia o výnimke pre nosenie rúšok: podľa aktualizovaného usmernenia Opatrenia ÚVZ sú definované len  3  prípady,  kedy  nemusí  dieťa  nosiť  rúško  zo  zdravotných  dôvodov: so závažnými poruchami autistického spektra, so stredne ťažkým a ťažkým mentálnym postihnutím a so sluchovým postihnutím. Ak dieťa spĺňa výnimky z nosenia rúšok, pri nástupe do školy podpíše zákonný zástupca čestné prehlásenie o dôvode, prečo dieťa nemôže nosiť v škole rúško – škola nepožaduje potvrdenia od primárnych pediatrov – zodpovednosť za pravdivosť údajov nesie zákonný zástupca.
  • Potvrdenia o oslobodení od povinnej školskej dochádzky: školy nebudú akceptovať žiadne „pandemické“ výnimky z povinnej školskej dochádzky zo zdravotných dôvodov dieťaťa ako je oslabená imunita, chronické ochorenie, alebo rizikové faktory u členov spoločnej domácnosti. Dieťa zostáva v domácom ošetrení pri akútnom ochorení alebo pri exacerbácii chronického ochorenia ako v období pred pandémiou.
 • Školské zariadenia majú presné nariadenia, ako postupovať v jednotlivých štádiách semaforu. Pri výskyte   príznakov   infekčného   ochorenia   učitelia   a pedagogickí   pracovníci   nepožadujú   od zákonných zástupcov okamžitú návštevu lekára ani vystavenia špeciálnych potvrdení od primárneho pediatra. V prípade podozrenia na infekčné ochorenie a nutnosti lekárskeho vyšetrenia, zákonný zástupca telefonicky alebo inou distančnou formou kontaktuje primárneho pediatra a postupuje podľa jeho inštrukcií. Rozhodnutie, či zákonný zástupca vyhľadá alebo nevyhľadá zdravotnú starostlivosť, je plne v zodpovednosti zákonného zástupcu a riadi sa zdravotným stavom dieťaťa.

7.  Žiadosti o ošetrovné (OČR).

7.1. V prípade, že bude dieťa choré (akútne ochorenie alebo exacerbácia chronického ochorenia), postupuje sa štandardným postupom, t.j. pri osobnej návšteve primárneho pediatra sa vystavuje tlačivo a odovzdáva zákonnému zástupcovi, v prípade dištančnej zdravotnej starostlivosti sa vystavuje tlačivo a zasiela raz týždenne do Sociálnej poisťovne.

7.2. V rámci povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca školopovinného dieťaťa nemôže svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko by tým porušil školský zákon. Nárok na pandemickú   OČR   budú   mať    iba    tie    oprávnené    osoby,    ktoré    sa    budú    starať    o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda resp. škola bola uzatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu v zmysle rozhodnutia ministra školstva. Nárok na pandemické OČR pre prípad uzatvorenia triedy/školy majú aj rodičia/oprávnené osoby, ktoré osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšeného 16 roku veku, ktorého zdravotný stav podľa príslušného primárneho pediatra nevyhnutne vyžaduje celodenné ošetrovanie inou osobou (v rovnakých indikáciách, ako to bolo v prvej vlne pandémie). Vo všetkých prípadov prerušenia školskej dochádzky nariadením riaditeľa školy, rodič žiada o OČR priamo príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, nevystavuje ju primárny pediater. Pre deti v predškolskom veku – posledný rok pred nástupom do prvého ročníka základnej školy – platia tie isté podmienky vzhľadom na povinnú predškolskú dochádzku.

7.3. V prípade detí v predškolských zariadeniach, pre ktoré neplatí povinná školská dochádzka, oprávnené osoby majú nárok na pandemické OČR, ak dieťa navštevuje triedu v škôlke, ktorá bola uzatvorená z rozhodnutia riaditeľa predškolského zariadenia. Postupujú rovnako ako v bode 7.2. Nárok na pandemickú OČR majú aj oprávnené osoby, ktorých dieťa navštevuje materskú školu (okrem povinnej predškolskej dochádzky) pre obavu z koronavírusu. V tomto prípade sa postupuje ako doteraz.

7.4. Ak bola dieťaťu bola RÚVZ nariadená karanténa pre podozrenie na ochorenie COVID-19, lebo je označené ako úzky kontakt, alebo karanténu indikuje primárny pediater z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 (nie pri uzavretí škôl na základe usmernenie MŠVVaŠ), OČR vystavuje primárny pediater. Automaticky u detí do 10 rokov a 364 dní (a do 18 rokov pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave), nad 11 rokov je potrebné mať v dokumentácii zdôvodnené, že to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa a uvedenú diagnózu, ktorá zakladá potrebu celodennej starostlivosti inou osobou.

7.5. Vo všetkých prípadoch, kde to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, je akceptované dištančné vydávanie OČR bez fyzickej prítomnosti dieťaťa resp. osoby, ktorá sa o dieťa stará, v ambulancii. Zdravotný pracovník zasiela tlačivá do Sociálnej poisťovne poštou, 1x týždne (výnimočne 1x za 2 týždne). V prípade nároku na ošetrovné vzhľadom na karanténne opatrenia alebo potvrdené ochorenie uzatvárame OČR dňom ukončenia karantény dieťaťa.

Metodické usmernenie HO MZ SR pre VLDD_1.10.2020