O NÁS

  1. Homepage
  2. O NÁS

Spoločnosť zastupujúca primárnych pediatrov ako organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti vznikla 8. novembra 2005 pod názvom Slovenská spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti a dorast. Od 10.októbra 2016 zmenila svoj názov na Slovenskú spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti. Od začiatkov pôsobenia až do 5. mája 2015 pôsobila vo funkcii prezidentky spoločnosti MUDr. Kvetoslava Prcúchová, MPH, ktorá sa významne zaslúžila nielen o jej založenie ale aj následnú činnosť.

Dôvodom vzniku bola potreba hájiť stanoviská odbornosti na rôznych úrovniach. Jediným partnerom v odbornej rovine z oblasti pediatrie bola Slovenská pediatrická spoločnosť. Uvedomujúc si však odlišnosti vnímania problematiky, ktorú rieši praktický lekár pre deti a dorast, vyvstala nutnosť založenia vlastnej odbornej spoločnosti. Zakotvenie pozície odbornosti praktický lekár pre deti a dorast v primárnej starostlivosti nie je možné bez vlastnej odbornej spoločnosti. V súčasnosti Spoločnosť registruje 511 riadnych členov.

Poslaním Spoločnosti je reprezentovať a presadzovať profesijné záujmy praktických lekárov pre deti a dorast najmä vytváraním podmienok pre zvyšovanie ich odbornej úrovne, taktiež presadzovať účasť zástupcov primárnych pediatrov na všetkých stupňoch riadenia zdravotníctva, pri rokovaniach týkajúcich sa koncepcie a zaistenia primárnej zdravotnej starostlivosti v SR. Základným cieľom je najmä vzdelávanie lekárov primárneho kontaktu, t.j. ambulantných detských lekárov, ktorí sú oprávnení poskytovať primárnu liečebnú a preventívnu zdravotnú starostlivosť deťom na celom území Slovenskej republiky.

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti spolupracuje s ďalšími spoločnosťami a inštitúciami, ktoré zastupujú primárnych pediatrov, predovšetkým so Slovenskou lekárskou komorou a Zväzom ambulantných poskytovateľov, a to najmä pri stanovení zásad zmluvných vzťahov medzi neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami a zdravotnými poisťovňami, pri presadzovaní ekonomických záujmov primárnej starostlivosti.

Spoločnosť spolupracuje na organizácii kontinuálneho vzdelávania svojich členov. Je hlavným organizátorom jedinečnej konferencie určenej primárnemu kontaktu a spoluorganizátorom mnohých iných odborných podujatí.

Medzinárodné kontakty Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti umožňujú riešiť spoločné problémy primárnych pediatrov v Európe, spoločnosť je aktívnym členom Európskej konfederácie primárnych pediatrov ECPCP

Členstvo v Spoločnosti vzniká na základe podania prihlášky do Slovenskej lekárskej spoločnosti a zaplatením členského príspevku.

 

Image Frame