Zákony

  1. Homepage
  2. Zákony

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov

18 Z Á K O N z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

257 Z Á K O N z 10. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad ZS

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia…