Tlačová správa MZSR: V ktorých okresoch budú môcť všeobecní lekári a pediatri požiadať o nenávratnú finančnú podporu na zriadenie ambulancie

  1. Homepage
  2. Aktuality SSPPS
  3. Tlačová správa MZSR: V ktorých okresoch budú môcť všeobecní lekári a pediatri požiadať o nenávratnú finančnú podporu na zriadenie ambulancie

Tlačová správa MZSR: V ktorých okresoch budú môcť všeobecní lekári a pediatri požiadať o nenávratnú finančnú podporu na zriadenie ambulancie

6.7.2022

Ministerstvo zdravotníctvo v rámci prebiehajúcej reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti zverejnilo na svojom webovom sídle výsledky vyhodnotenia stavu verejnej minimálnej siete všeobecných lekárov a primárnych pediatrov prvýkrát podľa nových pravidiel a zoznam okresov a obcí s alokovaným finančným príspevkom.

Nový spôsob definuje sieť na úrovni okresu a nie na úrovni kraja, tak ako to bolo stanovené v pôvodnom normatíve z roku 2008. Potrebný počet lekárskych miest je stanovený optimálne a nie ako minimálny počet. Nová sieť je definovaná dynamicky, to znamená, že každoročný spôsob výpočtu potrebného počtu lekárov reaguje na demografické zmeny v populácii. Pre každý okres je stanovená potrebná kapacita a zároveň vyčíslený počet neobsadených resp. chýbajúcich lekárskych miest.

Vybrané súhrnné údaje z vyhodnotenia ukazujú, že sieť všeobecných lekárov pre dospelých zabezpečuje 2 404 všeobecných lekárov, kde súčet ich úväzkov predstavuje 2 071 lekárskych miest. Priemerný vek všeobecných lekárov je na úrovni 57 rokov a 41% z nich je vo veku 63 a viac rokov.

Sieť primárnych pediatrov zabezpečuje v súčasnosti 1 216 lekárov, kde súčet ich úväzkov predstavuje 993 lekárskych miest. Priemerný vek pediatrov je na úrovni 59 rokov a 48% z nich je vo veku 63 a viac rokov.
Na základe výsledkov vyhodnotenia stavu siete na Slovensku chýba 400 všeobecných lekárov pre dospelých a 223 primárnych pediatrov.
Klasifikácia okresov zaraďuje okresy do jedného zo 4  stupňov podľa miery ohrozenia na základe troch parametrov klasifikácie (miestna dostupnosť, kapacitná priepustnosť a veková štruktúra lekárov). Mapy klasifikácie okresov sú kľúčovou vstupnou informáciou úspešnej adresnosti motivačných opatrení. Cieľom je smerovať stimuly do okresov, ktoré sú najkritickejšie z pohľadu nedostatku všeobecných lekárov.