Tlačová správa k skráteniu APS

  1. Homepage
  2. Tlačové správy
  3. Tlačová správa k skráteniu APS

Tlačová správa k skráteniu APS

Vyhlásenie výboru SSPPS SLS k aktuálnym legislatívnym zmenám, týkajúcich sa ambulantnej pohotovostnej služby a poskytovania primárnej starostlivosti o deti a dorast.

Dňa 14.5.2024 dopoludnia bolo schválené skrátenie ordinačných hodín APS pre deti a dorast. V mene odbornej spoločnosti vnímame tento krok ako stotožnenie sa všetkých zúčastnených s faktami o situácii v primárnej pediatrickej starostlivosti a nevyhnutnosti robiť krátkodobé ako aj dlhodobé opatrenia na jej stabilizáciu. Primárni pediatri sú prví, ktorí si uvedomujú potrebu a svoju úlohu v starostlivosti o deti, a dennodenne to potvrdzujú svojou prácou. Nároky, ktoré sú v súčasnej krízovej personálnej situácii kladené na detských lekárov v ambulanciách, by sa nedali zvládnuť bez toho, aby bola táto práca vykonávaná nielen ako profesia, ale ako poslanie. Primárni pediatri nepotrebujú pripomínať, že ide o povinnosť voči bezbranným deťom, nám tieto deti prechádzajú rukami od novorodeneckého veku po mladú dospelosť. My im venujeme všetky svoje schopnosti, skúsenosť a pozornosť.

V mene primárnych pediatrov upozorňujeme, že akékoľvek zmeny vo fungovaní ambulancií alebo pohotovosti, ktoré sú vnímané ako znižovanie dostupnosti a služieb pre pacientov a ich rodiny, sú výsostne a jedine vyžiadané kolabujúcim systémom s akútnym nedostatkom zdravotníckych pracovníkov, a ich cieľ je presne opačný – zachovať dostupnosť potrebnej starostlivosti o deti a dospievajúcich.

V súlade s prehláseniami, že primárni pediatri bojujú v prvom rade za udržanie vysokej úrovne primárnej pediatrickej starostlivosti, sme súhlasili s pravidlami fungovania ambulantnej starostlivosti v zmysle rozloženia ordinačného času na päť dní v týždni a záväzkom poskytnúť zdravotné služby jeden deň v týždni v popoludňajších hodinách do 16,00 hod.

Výbor SSPPS SLS vyjadruje uznanie vedeniu Ministerstva zdravotníctva, že vypočulo argumenty aj poskytovateľov primárnej pediatrickej starostlivosti, a rešpektujúc výsledky analýz a diskusií s kľúčovými partnermi zo strany nemocníc, ponechalo v účinnosti vyhlášku o konsolidácii pevných bodov APS. Napriek obavám a nevôli verejnosti prehlasujeme, že uvedené zmeny boli nevyhnutné a sú jedným zo záchranných opatrení v súčasnej krízovej situácii. Tak ako poľná nemocnica nemá pevné múry a pekný interiér, ale zachraňuje bezprostredne životy, tak aj súčasné ale aj očakávané budúce krízové riešenia v primárnej sfére majú akútnu úlohu zachraňovať systém dostupnej zdravotnej starostlivosti
prvého kontaktu.

TS_SSPPS_APS_a_ordin.hodiny